رمزارز, فناوری, فناوری و تجارت

رمزریال به طور آزمایشی استفاده می‌شود

آغاز استفاده آزمایشی از رمزریال با مبلغ یک میلیارد تومان (ده میلیارد ریال)

رییس کل بانک‌مرکزی گفت:

️رمز ریال تا پایان شهریور قرار بود راه‌اندازی شود و اکنون در مرحله پیش از آزمایش و در دو بانک ملی و ملت با ۲ فروشگاه با مبلغ ۱ میلیارد تومان شروع شده است.

بازگشت به لیست